Svaka pravna osoba, koja prihvaća ciljeve i odredbe Statuta Saveza, može postati članicom Saveza.
Pravna osoba članstvo u Savezu ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.
Savez ima redovne, pridružene i podupiruće članice.

Redovnom članicom Saveza može postati pravna osoba (udruga/klub) koja ispunjava sljedeće uvjete:

  • u Statutu ima navedenu djelatnost terapijskog jahanja;
  • osnovana je sukladno Zakonu o udrugama, te uredno registriran kod nadležnog tijela državne uprave;
  • ima osiguran prostor za provođenje programa terapijskog jahanja, te ostale materijalno-tehničke uvijete prema donesenoj odluci Upravnog odbora, tj. programsku licencu ili licencu za rad;
  • prihvaća Statut i druge akte Saveza.

Pridružene članice su sve pravne osobe (udruge/klubovi) koje nemaju osiguran stručni kadar i  materijalno-tehničke uvjete, odnosno licencu za rad, te nemaju pravo sudjelovati u donošenju odluka na Skupštini.

Podupiruće članice Saveza su pravne osobe koje financijski ili na drugi način podupiru rad Saveza te nemaju pravo sudjelovati u donošenju odluka na Skupštini.


Popis članica Hrvatskog saveza za terapijsko jahanje.